Publikationen von André Schönichen

Zeitschriftenartikel (2)

Zeitschriftenartikel
Al Haj, A.; Mazur, A. J.; Radaszkiewicz, K.; Radaszkiewicz, T.; Makowiecka, A.; Stopschinski, B. E.; Schönichen, A.; Geyer, M.; Mannherz, H. G.: Distribution of formins in cardiac muscle: FHOD1 is a component of intercalated discs and costameres. European Journal of Cell Biology: EJCB 94 (2), S. 101 - 113 (2014)
Zeitschriftenartikel
Schönichen, A.; Mannherz, H. G.; Behrmann, E.; Mazur, A. J.; Kühn, S.; Silván, U.; Schoenenberger, C.-A.; Fackler, O. T.; Raunser, S.; Dehmelt, L. et al.; Geyer, M.: FHOD1 is a combined actin filament capping and bundling factor that selectively associates with actin arcs and stress fibers. Journal of Cell Science 126 (8), 1, S. 1891 - 1901 (2013)
Zur Redakteursansicht